โอซาก้า เกียวโต เล่นสกีที่โกเบ

รหัสทัวร์: NCMPJP27-SL

ไฮไลท์ทัวร์

โกเบ (Kobe) ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เพลิดเพลินสกีที่ Rokko เกียวโต พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) โอซาก้า (Osaka) ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ริงกุเอ้าท์เล็ต

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง DMKKIX  SL304 (05.55-13.45) – สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ -/L/- KOBE
หรือเทียบเท่า
2 เพลิดเพลิน SKI Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) -โอซาก้า (Osaka) – ชินไซบาชิ B/L/- BLOEMEN HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ B/-/- BLOEMEN HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต  – สสนามบินคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 6 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ (1 ห้องพักได้ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 4. ไกด์ไทย และไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 8. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ (1 ห้องพักได้ 2 ท่าน)
 9. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 10. ไกด์ไทย และไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 11. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ (1 ห้องพักได้ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
 4. ไกด์ไทย และไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 1. เงื่อนไขการออกเดินทาง
  ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทางหากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั้ง
 2. การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ
  หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบินหรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 30 วันก่อนเดินทางหากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง
 3. หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
  หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นหรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์
 4. การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่
  ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์(Kobe Harborland)

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
05.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL304
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ(Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ(Hyogo) เป็นเมืองท่า การค้าและอุตสาหรกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากการหลอมรวมวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย เช่น มีด้านหน้าที่ติดทะเลกว้างใหญ่และด้านหลังที่เป็นเทือกเขาสูง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านผ่อนคลาย ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้ เรียกได้ว่าสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park สกีสนุกบนยอดเขาใกล้เมืองโกเบ Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถขึ้นมาเล่นสกีกันได้ในบรรยากาศดี ๆ ของภูเขาแห่งนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใครที่ไม่ได้นำอุปกรณ์เล่นสกีมาด้วยที่นี่ก็มีให้เช่าด้วยเช่นกัน
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ ค่ากิจกรรมใดๆ)
หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีที่ มีปริมาณหิมะไม่เพียง หรือ ลานสกีประกาศปิด ทางบริษัท ขอนำท่านไปเที่ยวชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า แทน
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU (2)
นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทองนั่นเองค่ะ สาเหตุที่คนส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงที่เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ที่แปลว่าวัดสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล้ำค่านี่เองจึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994
นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็น เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบเมือง
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

3

อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
• วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
• พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
• ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีเหมือนศาลเจ้าอื่นๆของเกียวโต
แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
• โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
• อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึกครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
(ไม่รวมในค่าทัวร์ผู้ใหญ่ท่านละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )
• ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

4

ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ชมด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพง หินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา,เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ SL305
บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ