โอซาก้า ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูเขารอคโคะ

รหัสทัวร์: NCMPJP28-SL
4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์

โกเบ ปราสาทฮิเมจิ เพลิดเพลินSKI Rokko Snow Land-แช่เท้าที่อาริมะออนเซ็น โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดทองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ชมงานFestival of Light in Osaka

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) – สนามบินคันไซ – AEON MALL – โกเบ บนเครื่อง -/L/- KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ปราสาทฮิเมจิ – เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน) B/L/- BLOEMEN HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ B/L/- BLOEMEN HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY – สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05) B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 7 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ
  • วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 7. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหม
1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – AEON MALL – โกเบ

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
05.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL304
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาต่างประเทศได้ และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อิออนมอลล์
ที่พัก KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

ปราสาทฮิเมจิ – เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ตั้งอยู่ที่ เมืองฮิเมจิ ในจังหวัดเฮียวโงะ นับเป็นปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญี่ปุ่น ยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่มาเมื่อปี 2015 ทำให้สภาพของปราสาทตอนนี้สวยงามและสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) ได้รับการการันตีทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกได้เลยว่าปราสาทแห่งนี้ต้องไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอน
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมปราสาทในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
นำท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) สกีสนุกบนยอดเขาใกล้เมืองโกเบ Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถขึ้นมาเล่นสกีกันได้ในบรรยากาศดี ๆ ของภูเขาแห่งนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใครที่ไม่ได้นำอุปกรณ์เล่นสกีมาด้วยที่นี่ก็มีให้เช่าด้วยเช่นกัน
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ ค่ากิจกรรมใดๆ)
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นชม ภูเขารอคโคะ(Mount Rokko) ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เรียกได้ว่าถ้าอยากจะชมวิวทิวทัศน์สวยๆแถบๆนอกเมืองของโกเบ ภูเขาแห่งนี้ตอบโจทย์มากๆ ด้วยความสูง 931 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ภูเขารอคโคะแห่งนี้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขารอคโคะทีเดียว และที่ทำให้ฟินขึ้นไปอีกก็ตรงที่มีฉากหลังเป็นป่าใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับเมืองโกเบ เป็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูมิภาคฮันชิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
ท่านเดินทางสู่ Arima Onsen (อะริมะออนเซ็น) คือหนึ่งในย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 300-350 เมตร บริเวณด้านเหนือของภูเขา Rokko ว่ากันว่าออนเซ็นแห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปีค.ศ. 631 เนื่องจากจักรพรรดิองค์หนึ่งของญี่ปุ่น ได้มาลงแช่ที่ออนเซ็นแห่งนี้จนชื่อเสียงของออนเซ็นเลื่องลือ และเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น น้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของออนเซ็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุคุณภาพดึในน้ำแร่ถึง 7 ชนิดในบ่อเดียว ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรักษาโรค อิสระ แช่เท้าฟรีตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย จากนั้น นำท่านแวะร้าน Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชั้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart ดองกิโฮเต้ สาขา Dotombori ร้านดิสเคานท์สโตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ดองกิโฮเต้ สาขา Dotombori มี “ชิงช้าสวรรค์สีเหลือง” เป็นสัญลักษณ์ นับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตของย่าน Minami ในโอซาก้า! ภายในมีสินค้าเครื่องใช้ประจำวัน, สินค้าจิปาถะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, ร้านอาหาร สินค้าทุกประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุก รองรับการท่องเที่ยวตลอด 24 ชม.
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

3

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของ เมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต จากนั้นชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมศาลเจ้าเฮอันในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมศาลเจ้าเฮอันในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู ชาบูชาบู
จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วย
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมศาลเจ้าในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมศาลเจ้าในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทองนั่นเองค่ะ สาเหตุที่คนส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงที่เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ที่แปลว่าวัดสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล้ำค่านี่เองจึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมวัดในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมวัดในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็น เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบเมือง
จากนั้นนำท่านชม เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ที่เมืองโอซาก้า ที่มีชื่อว่า Festival of the Light in OSAKA 2019 จัดแสดงไฟภายใต้คอนเซ็ปต์ The Museum of Light ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ ขยายเวลาจัดงานนานขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 – 31 มกราคม 2020 ภายในงานจะมีโซนจัดงาน 2 ส่วนคือ Midosuji Illumination และ Osaka Hikari-Renaissance ตลอดช่วงเวลาจัดงาน ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย จะสามารถชมงานจัดแสดงไฟตลอดถนน Mido-suji Illumination จากบริเวณสี่แยก Hanshin-mae ไปจนถึงสี่แยก Namba-Nishiguchi เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ได้ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. และล่าสุดถนนสายนี้ได้รับการบันทึกสถิติ ว่าเป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก
และเฉพาะโซนจัดแสดงพิเศษ Osaka Hikari-Renaissance จะจัดงาน Light Art Festival ขึ้นที่ Osaka City Hall จนถึงบริเวณสวน Nakanoshima ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม 2019 เท่านั้น ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น.
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

4

ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ชมด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพง หินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางช่วงเดือน พ.ย.ถึงต้นเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ ใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนพีเรียดที่เดินทางในช่วงธ.ค.- ม.ค. จะได้ชมปราสาทในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
นำท่านเดินทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซาก้า เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ SL305
บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ