แคนาดา อเมริกาตะวันออก น้ำตกเกือกม้า

รหัสทัวร์: NCMZYYZ03
9วัน 6คืน

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองโทรอนโต-สกายโดม-ปราสาทคาซาโลม่า-สวนควีน พาร์ค-ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต-มหาวิทยาลัยโทรอนโต-หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์-โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์-อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)-ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์-เมืองคอร์นนิ่ง-โรงงานผลิตเครื่องแก้ว-เมืองแฮริสเบิร์ก-โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ -เมืองวอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว-อนุสรณ์สถานลินคอล์น-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน-อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล-สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ-เมืองวอชิงตัน ดีซี-เมืองฟิลาเดลเฟีย-อินดิเพนเดนซ์ ฮอล-ลิเบอร์ตี้ เบลล์-เมืองนิวยอร์ก-ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-สะพานบรูคลิน-กราวด์ ซีโร่-เซ็นทรัล ปาร์ค-เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล-ย่านบรอดเวย์-อาคารสหประชาชาติ-หอสมุดประชาชน-โบสถ์เซนต์ แพททริค-ย่านไชน่า ทาวน์-ย่านไทม์ สแควร์-ถนนสายที่ห้า-โบสถ์ทรินิตี้-ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์-วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา – เมืองโทรอนโต -/-/- Radisson Suite Hotel Toronto Airport, Toronto, Canada หรือเทียบเท่า
2 เมืองโทรอนโต – สกายโดม – ปราสาทคาซาโลม่า – สวนควีน พาร์ค – ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต – ท่าเรือโทรอนโต – มหาวิทยาลัยโทรอนโต – ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ – โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์ – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (น้ำตกเกือกม้า ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด) – ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์ B/-/D Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรือเทียบเท่า
3 เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา – เมืองคอร์นนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา – โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง – เมืองแฮริสเบิร์ก – โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ B/L/D Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of America หรือเทียบเท่า
4 เมืองแฮริสเบิร์ก – เมืองวอชิงตัน ดี ซี – ทำเนียบขาว – อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสาวรีย์วอชิงตัน – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล – สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ – พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ B/-/- Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United State of America หรือเทียบเท่า
5 เมืองวอชิงตัน ดี ซี – เมืองฟิลาเดลเฟีย – อินดิเพนเดนซ์ ฮอล – ลิเบอร์ตี้ เบลล์ – เมืองนิวยอร์ก B/L/D Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรือเทียบเท่า
6 เมืองนิวยอร์ก – ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – กราวด์ ซีโร่ – เซ็นทรัล ปาร์ค – เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล – ย่านบรอดเวย์ – อาคารสหประชาชาติ – หอสมุดประชาชน – โบสถ์เซนต์ แพททริค – ย่านไชน่า ทาวน์ – ย่านไทม์ สแควร์ – ถนนสายที่ห้า – โบสถ์ทรินิตี้ B/-/- Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรือเทียบเท่า
7 เมืองนิวยอร์ก – ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ – วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา B/-/-
8 ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง -/-/-
9 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย -/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 11 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งสำคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่
 2. ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 23 กก.
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 7. ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 3. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,275 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 5. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท (ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 40,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,000 บาท , ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ท่านละ 5,000 บาท รวมเป็น ท่านละ 53,000 บาท (กรณีมีวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระเฉพาะเงินมัดจำ 40,000 บาท)ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 4. หากท่านต้องการขอเอกสารเพื่อดำเนินการขอยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ท่านจำเป็นต้องชำระเงินมัดจำเข้ามาก่อน ไม่ว่ากรณีใดก็ตา
1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา – เมืองโทรอนโต

08.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX750
** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
17.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX826
** ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
20.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (Canada) และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาตอนเหนือ เมืองโทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,555,912 คน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Radisson Suite Hotel Toronto Airport, Toronto, Canada หรือเทียบเท่า

2

เมืองโทรอนโต – สกายโดม – ปราสาทคาซาโลม่า – สวนควีน พาร์ค – ศาลาว่าการเมืองโทรอนโต – ท่าเรือโทรอนโต – มหาวิทยาลัยโทรอนโต – ขึ้นชมวิวบน หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ – โทรอนโต อีทอน เซ็นเตอร์ – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (น้ำตกเกือกม้า ฝั่งแคนาดา จุดที่สวยที่สุด) – ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sheraton On The Falls (Traditional Room), Toronto, Canada หรือเทียบเท่า

3

เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา – เมืองคอร์นนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา – โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง – เมืองแฮริสเบิร์ก – โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก Radisson Hotel Harrisburg, Harrisburg, United State of America หรือเทียบเท่า

4

เมืองแฮริสเบิร์ก – เมืองวอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว – อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสาวรีย์วอชิงตัน – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – อ่างเก็บน้ำทิดัล บาซิล – สถาบันสมิธโซเนียน และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ – พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Chantilly-Dulles Expo, Washington D.C., United State of America หรือเทียบเท่า

5

เมืองวอชิงตัน ดี ซี – เมืองฟิลาเดลเฟีย – อินดิเพนเดนซ์ ฮอล – ลิเบอร์ตี้ เบลล์ – เมืองนิวยอร์ก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรือเทียบเท่า

6

เมืองนิวยอร์ก – ล่องเรือเฟอรี่ สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – สะพานบรูคลิน – กราวด์ ซีโร่ – เซ็นทรัล ปาร์ค – เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอล – ย่านบรอดเวย์ – อาคารสหประชาชาติ – หอสมุดประชาชน – โบสถ์เซนต์ แพททริค – ย่านไชน่า ทาวน์ – ย่านไทม์ สแควร์ – ถนนสายที่ห้า – โบสถ์ทรินิตี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก Wyndham Garden Newark Airport, New York, United State of America หรือ

7

เมืองนิวยอร์ก – ขึ้นชมวิวบนอาคารสูงระฟ้าสุดไฮเทค วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ – วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

8

ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง

01.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX845
** ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

9

ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX705
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ