เสิ่นหยาง จี้หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง

รหัสทัวร์: NCMZSHE02

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองเสิ่นหยาง-ร้านเสื้อกันหนาว-เมืองจี๋หลิน-เมืองจี๋หลิน-แม่น้ำซงหัว-เมืองฮาร์บิ้น-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-เมืองฮาร์บิ้น-ร้านศิลปะรัสเซีย-เมืองฉางชุน-ลานสกี Jingyuetan-จัตุรัสวัฒนธรรม -เมืองฉางชุน-ร้านโสมจีน-เมืองฉางชุน-พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -/-/-
2 สนามบินเสิ่นหยาง – เมืองเสิ่นหยาง – ร้านเสื้อกันหนาว – เมืองจี๋หลิน -/L/D Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
3 เมืองจี๋หลิน – แม่น้ำซงหัว – เมืองฮาร์บิ้น – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง B/L/D Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮาร์บิ้น – ร้านศิลปะรัสเซีย – เมืองฉางชุน –  ลานสกี Jingyuetan – จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน B/L/D International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ร้านโสมจีน – เมืองฉางชุน – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย B/L/D Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเสิ่นหยาง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 12 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่เดี่ยวเข้าประเทศจีน
 5. แบบธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท ใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)
 6. แบบด่วน ท่านละ 3,500 บาท ใช้เวลาทำการ 2 วันทำการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

23.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

2

สนามบินเสิ่นหยาง – เมืองเสิ่นหยาง – ร้านเสื้อกันหนาว – เมืองจี๋หลิน

02.45 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ นำท่านเดินทางสู่ ร้านเสื้อกันหนาว (Winter Clothing Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์นั้นอยู่ที่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองจี๋หลิน (Jilin) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ ฉางชุน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้หม้อไฟ (2)นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

3

เมืองจี๋หลิน – แม่น้ำซงหัว – เมืองฮาร์บิ้น – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)นำทุกท่านเดินทางสู่ แม่น้ำซงหัว (Songhua River) ตั้งอยู่ที่เมืองจี๋หลิน เป็นแม่น้ำทอดยาว นำทุกท่านชม 1 ใน 4 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือว่าเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เกิดจากละอองน้ำและหิมะที่จับเป็นน้ำแข็งตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 40-60 มิลลิเมตร ทั้งนี้สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิ้น (Harbin) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือว่าตั้งอยู่ในจุดเส้นรุ้งสูงสุดของดินแดนจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น (4) จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia Church) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บินนำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดินจงหยาง (Zhongyang Pedestrian Street) อีกกนึ่งแลนด์มาร์คหากมาเยือนฮาร์บิ้นแล้วไม่ควรพลาด โดยถนนแห่งนี้ความยาวโดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินสองข้างทางจะเป็นตึกสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดยภายอาคารประกอบไปด้วยสินค้าทั่วไป สินค้าแบรนด์เนม หรือของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย นำทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Ice & Snow World) เป็นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ำแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ด้วยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละประติมากรรมจึงทำให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงยามค่ำคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทำให้ที่นี้สวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุกท่านจะได้เห็นตรงหน้าคือแสงไฟที่ส่องแสงหลากสีสัน ให้ความรู้สึกทั้งฟินและโรแมนติกมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 35 ของจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า

4

เมืองฮาร์บิ้น – ร้านศิลปะรัสเซีย – เมืองฉางชุน – ลานสกี Jingyuetan – จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)นำท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซียมาก่อน ทำให้ทุกวันนี้ฮาร์บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทำให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จำนวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (Changchun) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองจี๋หลิน ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถือว่าเป็นอีกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งในจี๋หลิน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี Jingyuetan อยู่ห่างเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉางชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 80 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็นภูเขา Tan Bei Shan ป่า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมู่บ้านตาลดง พื้นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นี้เป็นตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเพิ่งได้รับการจัดวางให้เป็นมรดกของชาติ อีกทั้งยังเป็น ที่ตั้งของป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของจีนและยังเป็นที่ตั้งของลานสกีที่มีเอกลักษณ์ แม้ว่าภูเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะและอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยและนักเดินทางเพลิดเพลินไปกับหิมะบนเนินเขา อาทิเช่น ชื่นชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสูดอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการหลายอย่าง อาทิเช่น สุนัขเลื่อนหิมะ หรือเคเบิลคาร์บนลานสกีที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของจีน ** (ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ และ Skiing fees) ** ไม่เพียงเท่านี้ ณ ที่แห่งนี้ยังมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน (Cuture Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฉางชุนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1996 และทอดยาวไปยัง ถนนหลักของ ถนน Dong Min ทางทิศตะวันออกติดกับถนน Jiefang ทางทิศใต้ และถนน Minzhu ทางทิศตะวันตกและอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ (20.5 เฮกตาร์) มีรูปปั้นแกะสลักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและเวทีแสดงดนตรีกลางแจ้งในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 เมตร) เรียงรายไปด้วยทางเข้าหลักทางทิศเหนือและทิศใต้ของถนนสายหลักจากใต้สู่เหนือ ถนนสายหลักถูกวางด้วยหินแกรนิตซึ่งทำให้จัตุรัสเป็นธรรมชาติเคร่งขรึมและมั่นคง ทั้งสองด้านของทางเข้าหลักพื้นที่สีเขียวกว้าง 10 เอเคอร์ (40,000 ตารางเมตร)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ไก่โสม (8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก… International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

ร้านโสมจีน – เมืองฉางชุน – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)นำท่านแวะชม ร้านโสมจีน เป็นโสมที่ถือว่าดีต่อสุขภาพมีสรรพคุณหลายๆอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกด้วย ถือว่าเป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองฉางชุน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยางShenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่นหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรือแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตั้ง ตำหนักต้าเจิ้ง หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสำคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง สองข้างของตำหนักต้าเจิ้งได้สร้างตำหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ทำการของขุนนางชั้นสูง 10 คน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดย่าง (11)นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

สนามบินเสิ่นหยาง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
10.15 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ