ฮอกไกโด ซัปโปโร ลานสโนว์โมบิล

รหัสทัวร์: NCMPJP32-TG
6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ AEON MALL ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน ศาลเจ้าฮอกไกโด อุทยานโมอาย เนินพระพุทธเจ้า ตลาดปลาโจไก ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ Duty Free – MITSUI OUTLET-Sapporo JR Tower

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK-CTS  TG670 (23.55-08.20) -/-/- โรงแรมใกล้สนามบินซีอาน
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 สนามบินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ช้อปปิ้งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL B/-/- TIAN JIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เดินเล่นถนนซาไกมาจิ-ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน B/L/D TIAN JIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – อุทยานโมอาย – เนินพระพุทธเจ้า – ตลาดปลาโจไก – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ B/-/- TIAN JIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Duty Free – MITSUI OUTLET – Sapporo JR Tower B/L/-  TIAN JIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
CTS BKK TG671 (10.30-15.30)
B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 9 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.)
 7. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 1. ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)
1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอให้การต้องรับ พร้อมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอำนวยความสะดวก
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)

2

สนามบินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ช้อปปิ้งถนนเฮวะโดริ – AEON MALL

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ***
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกโดและยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดๆ เพราะหิมะจะตกบ่อย และตกถี่มาก เนื่องจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะ ซึ่งเป็นทำเลที่อยู่ห่างจากทะเลที่สุด และยังแวดล้อมด้วยภูเขารอบด้านอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้าน มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน
นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮิคาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ
ไฮไลท์ของที่นี่ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิด
หมายเหตุ ขบวนพาเหรดเพนกวิน จะมีเพียงวันละ 2 รอบเท่านั้น !!! คือ 11.00 น. และ 14.30 น.
นำท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ง ณ ถนนช้อปปิ้งเฮวะ (Heiwa Dori) ตั้งอยู่ที่เมืองอะซาฮิกาว่า(Asahikawa) ของฮอกไกโด ถือว่าเป็นถนนที่สายช็อปตัวจริงจะต้องมาแวะให้ได้เลย เพราะของที่นี่เยอะแยะแถมน่าซื้อมากๆ ที่นี่นั้นเริ่มเปิดตั้งแต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นที่จัดให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นนี้จะเป็นเป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาว่า ไม่ได้มีแค่ร้านค้าทั่วๆ ไปที่เรียงรายเต็มสองฝั่งทางที่จะทำให้คุณเพลินไปกับการจับจ่ายเท่านั้น เนื่องจากยังจะเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ AEON MALL ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่อยู่หน้าสถานีอาซาฮิคาวะ เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่คนในเมืองนิยมมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำ แต่เพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่หน้าสถานี ทำให้ภายในมีของฝากและสินค้าแบรนด์ของฮอกไกโดวางเรียงรายอยู่อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ Aeon Cinema Asahikawa Ekimae และโรงแรม JR Inn Asahikawa เชื่อมอยู่ติดกันอีกด้วย เรียกได้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ชาวเมืองอาซาฮิคาวะมีความคุ้นชินเป็นอย่างมาก
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ AEON MALL
ที่พัก ART Asahikawa Hotel หรือระดับเทียบเท่า

3

ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA –> เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เดินเล่นถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ำคืน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านสู่ ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ หรือ เนินสี่ฤดู ในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่ง ในฤดูหนาวสถานที่แห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ และกลายเป็นเมืองหิมะ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นสกี, สโนว์โมบิล (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ์ใดๆ)
ข้อมูลจาก Website : https://www.shikisainooka.jp/en/ ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบราคาได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น หรือ ตรวจเช็คราคา ณ สถานที่ในวันเดินทางจริง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตก เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหลด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนู ชาบูบุฟเฟต์ + ขาปูยักษ์
ที่พัก GRAND OTARU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

ศาลเจ้าฮอกไกโด – อุทยานโมอาย – เนินพระพุทธเจ้า – ตลาดปลาโจไก – ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต
จากนั้น นำท่านชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama Daibutsu เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559
อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ”อัฐิ”เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลา
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆ จำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi
จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านก ารใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์, ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

5

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Duty Free – MITSUI OUTLET – Sapporo JR Tower

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
นำท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี เช่น เสื้อผ้า น้ำหอม ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ JR Tower เป็นอาคารที่สูงที่สุดในฮอกไกโด และเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่มีห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านค้า และโรงแรมเชื่อมต่อกับสถานีซัปโปโร
ถ้ากำลังมองหาแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่รวบรวบทุกสิ่งไว้ในที่เดียวก็ต้องที่นี่เลยค่ะ เจอาร์ทาวเวอร์อยู่ติดกับสถานีรถไฟซัปโปโร เป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้ามากมาย ทั้ง ห้างไดมารู (Daimaru), ห้างสเตลล่า เพลส (Stellar Place), ห้างอีสต้า (Esta) รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าใต้ดิน เอเปีย (Apia) เป็นต้น ถ้าเป็นสายช้อปแล้วล่ะก็ ที่แห่งนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันเลยล่ะค่ะ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

6

สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรณีทางโรงแรมไม่สามารถจัดอาหารเช้าให้ท่านได้ ทางบริษัทจะจัดอาหารเช้าเป็น SET BOX)
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง)
**บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง**
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ