ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ศาลเจ้าริมหาด

รหัสทัวร์: NCMPJP088C-SL
5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์ทัวร์

คิตะคิวชู ตลาดปลาคาราโตะ ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออนมอลล์ สะพานคินไตเคียว เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)-Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ ศาลเจ้าอะคะมะ ย่านการค้าเท็นจิน คาแนลซิตี

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ( SL314 : 23.55-07.25 ) -/-/-
2 สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู – ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari – อิออน มอลล์ B/-/- YAMAGUCHI HOTELหรือเทียบเท่า
3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก B/L/- HIROSHIMA HOTELหรือเทียบเท่า
4 ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี B/L/- HAKATA
หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
( SL315 : 07.50-11.55 )
B/-/- **อาหารรวมทั้งหมด 6 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ
  วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

1

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL314

2

สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์

เช้า รับประทานอาหารบนเครื่อง
07.25 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ คิตะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองต้นแบบ Eco Town ที่ดีที่สุดแห่งเกาะฟุกกุโอกะ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดปลาท้องถิ่นคาราโตะ ให้ท่านได้ตื่นตาและเลือกชิมอาหารทะเลสดสดมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน ศาลเจ้า Motonosumi Inari ในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi หันหน้าเข้าหาทะเล ญี่ปุ่นศาลแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงที่เรียงราย ทะเลใสสีน้ำเงิน และพืชพันธุ์เขียวขจศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้า Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่นี้ จุดที่โดดเด่นน่าประทับใจที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร
จากนั้นเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) เป็นห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลลด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก YAMAGUCHI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโด ริโชเทนไก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (1)
นำท่านเดินทาง สะพานคินไตเคียว(Kintai-kyo Bridge) ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ(Iwakuni)
ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเดินทางชม อนุสรณ์สถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี้เป็นเหมือนสักขีพยานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่า ความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกนี้รู้จักกันในชื่อ Atomic Bomb Dome (Genbaku Dome) เพราะมีลักษณะด้านบนและรูปร่างของโครงเหล็กที่เหมือนโดม สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนความต้องการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนี้และในอนาคต และแทนความสำคัญของสันติภาพอันยั่งยืน
นำท่านช้อปปิ้งอิสระ ฮอนโดริโชเทนไก (Hondori Shotengai) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลาง เมืองของคนฮิโรชิม่าฮอนโดริ โชเทนไกตั้งอยู่บนถนนฮอนโดริ (Hondori) เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาวเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันแบบจุใจ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก HIROSHIMA หรือเทียบเท่า

4

ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (3)
นำท่านชม ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ มีระยะทางทั้งหมด 200 เมตร และขนานกับแม่น้ำยานาอิกาวะที่ไหลผ่านตัวเมือง ในปี 1984 เขตทั้งหมดได้รับการจัดให้เป็นอาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ สิ่งที่สามารถสังเกตได้จากอาคารเหล่านี้คือค่อนข้างแคบ และขยายยาวออกไปด้านหลัง บ้านที่แคบแต่มีความลึกนี้แต่เดิมเรียกว่า “อุนะกิ โนะ เนโดะโกะ” แปลว่ารังปลาไหลในภาษาญี่ปุ่น นอกจากบรรดาอาคารเหล่านี้ คุณจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์และสามารถลองการทอผ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าอะคะมะ ศาลเจ้าเศร้าๆ ที่สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อย ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) นั้นค่อนข้างเศร้า สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อยอายุหกปีที่เสียชีวิตในทะเลไม่ไกลจากที่นี่ ในระหว่างสงคราม Dan-no-ura ในปี 1185 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านการค้าเท็นจิน มีสินค้าหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯ จากนั้นนำท่าน คาแนลซิตี เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองที่อยู่ในเมือง” ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก HAKATA หรือเทียบเท่า

4

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ
07.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 315
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม