นาโกย่า ทาคายาม่า เล่นสกีฟูจิเทนสกี

รหัสทัวร์: NCMPJP53A-SL

ไฮไลท์ทัวร์

ศาลเจ้าโอสุคันนอน ย่านช้อปปิ้งโอสุ เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ สะพานแดงนากาบาชิ นากาโน่ วัดเซ็นโคจิ เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด ลิงแช่ออนเซน ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) เพลิดเพลิน ณ ลานสกีฟูจิเทนสกี วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น แช่ออนเซ็น ทะเลสาบฮามานะ JAZZ DREAM OUTLET

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม อาหาร ที่พัก/โรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เมืองกิฟุ -/L/- GIFU HOTEL
หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ – วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด B/L/ NAGANO HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น B/L/D FUJI/IZU HOTEL
หรือเทียบเท่า
ขาปู+ออนเซน
4 ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ -สนามบินดอนเมือง SL311 (16.55-21.10) B/L/- **อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 7. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหม
1

สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เมืองกิฟุ

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310
*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา โอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า หลังจากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อย ให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของวัดแห่งนี้นั่นเอง
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

2

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – วัดเซ็นโคจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดทาคายาม่า (Morning Markets) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มาก ทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ๆ โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาด
จินยะเมะ (Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ และ ตลาดมิยางาวะ (Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่าสินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ เป็นต้น ตลาดเช้าของที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่ 6:30-12:00 น. ยกเว้นในช่วงฤดูหนาวที่เค้าจะเลื่อนเวลาเปิดให้ช้าลงซักนิดเป็น 7:00 น.
นำท่านชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เชื่อมไปยังย่านเมืองเก่าในฮิดะ ทาคายามะ เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระจะออกดอกเป็นสีขาวและชมพูตัดกับสีสะพานอย่างสวยงาม ในฤดูร้อนต้นไม้จะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาวซึ่งจะมีบางช่วงที่ตกกลางคืนแต่ท้องฟ้าเปิดก็สามารถเห็นแสงจันทร์ที่ทอดผ่านยังสะพานนากาบาชิให้ความสวยงามไปอีกแบบ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของนากาโน่ ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 7 (หรือราว1,400ปีก่อน) และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น วัดเซนโคจิจึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดสาธุชนผู้เลื่อมใสจากทั่วสารทิศในประเทศญี่ปุ่น จนมีคำกล่าวโบราณของญี่ปุ่นที่ว่า เป็นวัดที่ “ ต้องไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต” นอกจากวัดเซนโคจิจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้ว วัดเซนโคจิยังมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากในปี ค.ศ.1937ประเทศไทยได้มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่น โดยได้นำมาประดิษฐานที่วัดเซนโคจิแห่งนี้ และได้กลายมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยในนากาโน่มาจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่ขยายออกมาจากวัดก็ยังหลงเหลือให้เห็นจากบรรยากาศคึกคักรื่นรมย์บนถนนหน้าวัด ที่มีร้านอาหารและขนมอร่อย ร้านของฝากของที่ระลึก ร้านขายสินค้าท้องถิ่น รวมถึงคาเฟ่ ตั้งเรียงรายอยู่หน้าวัด
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า

3

Snow Monkey Park ลิงออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เพลิดเพลินลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่าน เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของน้องลิงกังญี่ปุ่นหน้าแดงที่ลงมาแช่บ่อน้ำร้อน คลายความหนาว สถานที่ดังกล่าวคือ Jigokudani Yaen-Koen หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Snow Monkey Park ตั้งอยู่ในจังหวัด Nagano ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ลิงหิมะญี่ปุ่น คือลิงกัง เป็นลิงพื้นเมืองของหมู่เกาะญี่ปุ่น ลักษณะเด่นคือใบหน้าแดงก่ำ สามารถพบได้ตามอุทยานแห่งชาติ ลิงที่นี่เป็นลิงป่า ที่ลงจากเขามาแช่น้ำร้อนเพื่อบรรเทาความหนาว เท่าที่สังเกตทุกตัวไม่กลัวน้ำและมีทักษะในด้านการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อลงไปแช่น้ำแล้วทุกตัวจะมีสีหน้าเคลิบเคลิ้มและดูสบายกายสบายใจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปลิงอย่างไกล้ชิดได้ แต่ห้ามสัมผัสตัวลิงเนื่องจากจะเป็นการรบกวนสัตว์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม (ชมด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร (4)
นำท่านเดินทางไปที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่ สวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) กรณีที่ลานสกีไม่เปิดให้บริการ ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์นำพาทุกท่านเดินทางไปยังสวนโออิชิปาร์คหมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ สภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ “วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น” ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่าน เองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยู่เบื้องหลัง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก ย่านบริเวณฟูจิหรือบริเวณใกล้เคียง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม ขาปู+ออนเซน (5)
พักที่ โรงแรม FUJI/IZU HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ทะเลสาบฮามานะ – Jazz Dream Outlet – สนามบินชูบุเซ็นแทร์ นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงทำให้ของฝากของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและร้านขายของที่ระลึกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OUTLET ตั้งอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที หรือจะต่อรถบัสกับรถไฟใต้ดินก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีเช่นกัน ที่นี่นับได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหาร
และลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์
16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311
*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ